Všeobecné podmínky použití webových stránek a pravidla zpracování osobních údajů

Tato webová stránka je majetkem společnosti Technistone, a.s., IČO 25932080, se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, zapsané v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1982 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové, dále jen SPOLEČNOST.

SPOLEČNOST vás vítá a vyzývá Vás, abyste si pečlivě přečetli Všeobecné podmínky používání této webové stránky (dále jen “Všeobecné podmínky použití”), které popisují podmínky pro prohlížení webu podle ustanovení současného práva České republiky. Vzhledem k tomu, že SPOLEČNOST může v budoucnu tyto podmínky upravovat, doporučuje se čas od času podmínky konzultovat, aby byly dodržovány všechny provedené změny.

K zajištění toho, aby byla webová stránka používána v souladu s kritérii transparentnosti, srozumitelnosti a jednoduchosti, SPOLEČNOST informuje uživatele, že veškeré návrhy, pochybnosti nebo dotazy týkající se Všeobecných podmínek použití budou přijímány a řešeny kontaktováním SPOLEČNOSTI na následující emailové adrese: marketing@technistone.cz.

1. Záměr

SPOLEČNOST poskytuje obsah a služby dostupné na těchto webových stránkách v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami použití a s pravidly zpracování osobních údajů. Přístup na tuto webovou stránku a veškeré její užívání přináší status “Uživatel” a zahrnuje bezpodmínečné přijetí každé podmínky z těchto Všeobecných podmínek použití. SPOLEČNOST si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky. Každý uživatel je odpovědný za přečtení těchto platných Všeobecných podmínek použití vždy, když vstupuje na tuto webovou stránku. V případě, že nesouhlasí s některou z podmínek uvedených v tomto dokumentu, měl by se zdržet používání této webové stránky. Užíváním webových stránek stvrzuje, že s Všeobecnými podmínkami použití souhlasí a rozumí jim.

Uživatelé jsou dále informováni, že při určitých příležitostech mohou být stanoveny zvláštní podmínky pro využívání konkrétního obsahu a/nebo služeb. Používání takového obsahu nebo služeb vyžaduje přijetí specifických podmínek uvedených v tomto dokumentu.

2. Služby

Prostřednictvím webových stránek SPOLEČNOST poskytuje uživatelům možnost přístupu k: informacím o SPOLEČNOSTI, jejích kontaktech, produktech a službách, cenách, obchodních nabídkách, umístění, kontaktní části pro podávání dotazů prostřednictvím poskytování svých osobních údajů a přístup k odkazům na sítě sociálních médií (dále jen “Služby”).

3. Povinnost a odpovědnost uživatele webových stránek

Uživatel souhlasí s tím, že:

 1. Používá webové stránky a jejich obsah a služby vhodným a zákonným způsobem v souladu s:
  1. právními předpisy platnými v dané době;
  2. obecnými podmínkami o používání webových stránek;
  3. morálními standardy a obecně uznávanými osvědčenými postupy a
  4. veřejným pořádkem.
 2. Pro přístup na webové stránky použije potřebné technické prostředky a vybavení.
 3. Poskytne pravdivé informace při vyplňování formulářů osobních údajů obsažených na webové stránce a provede vždy jejich aktualizaci tak, aby byla uvedena skutečná situace uživatele. Uživatelé nesou výlučnou odpovědnost za jakékoli nesprávné nebo nepřesné prohlášení, které učiní, a jsou odpovědni za škody způsobené SPOLEČNOSTI nebo třetím stranám informacemi, které poskytnou.
 4. S ohledem na ustanovení předchozího odstavce se nadále uživatelé musí zdržet:
 1. Používání webových stránek a/nebo jejich obsahu podvodně nebo neoprávněně k nezákonným účelům nebo účinkům, které jsou zakázány těmito Všeobecnými podmínkami použití a mohly by poškodit práva a zájmy třetích stran nebo které by mohly nějakým způsobem poškodit, zbytečně přetížit nebo zabránit normálnímu používání služeb nebo dokumentů, souborů a veškerého obsahu uloženého v jakémkoliv počítačovém zařízení.
 2. Přistupovat nebo se pokoušet o přístup k omezeným zdrojům nebo oblastem webových stránek bez splnění podmínek požadovaných pro tento přístup.
 3. Způsobit fyzické poškození nebo poškození logických systémů webových stránek SPOLEČNOSTI nebo stránek, které patří jejich poskytovatelům nebo třetím stranám
 4. Šířit nebo propagovat počítačové viry nebo jiné fyzické a logické systémy na internetu, které by mohly způsobit poškození fyzických nebo logických systémů SPOLEČNOSTI, jejím poskytovatelům nebo třetím stranám.
 5. Pokusit se zpřístupnit, používat a/nebo manipulovat s informacemi, které patří SPOLEČNOSTI, poskytovatelům třetích stran a dalším uživatelům.
 6. Reprodukovat nebo kopírovat, distribuovat, umožňovat přístup veřejnosti prostřednictvím jakékoli formy veřejné komunikace, měnit nebo upravovat obsah, pokud to není povoleno držiteli příslušných práv, nebo pokud to zákon nedovoluje.
 7. Odstranit, skrýt nebo manipulovat s poznámkami o právech duševního nebo průmyslového vlastnictví a dalšími údaji identifikujícími práva SPOLEČNOSTI nebo třetích stran, které tvoří součást obsahu, a veškerá technická ochranná zařízení nebo informační mechanismy, které mohou být jmenovány v obsahu.
 8. Získat nebo se pokusit získat obsah pomocí jiných postupů nebo procesů než těch, které jsou v závislosti na daném případu k dispozici k tomuto účelu nebo které byly výslovně uvedeny na webové stránce v kontextu obsahu nebo procesů obecně dostupných obvykle používaných na internetu k zabránění riziku poškození nebo nemožnosti používání webové stránky a/nebo jejího obsahu.
 9. Zejména jako příklad a bez omezení se Uživatel zavazuje neposkytovat, šířit ani zpřístupňovat třetím stranám žádné informace, údaje, obsah, zprávy, grafické prvky, výkresy, zvukové a/nebo obrazové soubory, fotografie, záznamy, software a obecně jakýkoli materiál, který:
 1. by mohl být v určitém smyslu být protichůdný, projevovat nedostatek respektu nebo by porušoval základní veřejná práva a svobody uznaných ústavou, mezinárodními smlouvami a všemi ostatními platnými právními předpisy
 2. podněcuje nebo podporuje trestné, ohavné, urážlivé nebo násilné činy nebo obecně je v rozporu se zákonem, morálními normami, všeobecně uznávanými osvědčenými postupy nebo veřejným pořádkem.
 3. podněcuje nebo podporuje diskriminační jednání, postoje nebo myšlenky založené na pohlaví, rase, víře, přesvědčení, věku nebo stavu.
 4. zahrnuje, zpřístupňuje nebo umožňuje přístup k trestným, násilným, urážlivým, škodlivým, ponižujícím produktům, prvkům, zprávám a/nebo službám nebo těm, které jsou obecně v rozporu se zákonem, morálními normami a s obecně uznávanými osvědčenými postupy nebo veřejným pořádkem.
 5. povzbuzuje nebo může povzbudit nepřijatelný stav úzkosti nebo strachu.
 6. podněcuje nebo podporuje lidi, aby se zapojili do praktik, které jsou nebezpečné, riskantní nebo škodlivé pro zdraví a duševní rovnováhu.
 7. je chráněn zákonem s ohledem na ochranu duševního nebo průmyslového vlastnictví ve vlastnictví SPOLEČNOSTI nebo třetích stran, aniž by bylo povoleno autorizované použití.
 8. je v rozporu se ctí, osobní a rodinnou ochranou nebo právy k osobním právům.
 9. představuje jakoukoli formu publicity.
 10. obsahuje viry nebo programy, které brání běžné práci s webovými stránkami.
 1. V případě, že je poskytnuto heslo, které umožňuje uživatelům přístup k službám a/nebo obsahu webové stránky, jsou povinni je pečlivě používat a udržovat je v tajnosti. V důsledku toho jsou uživatelé zodpovědní za jejich přiměřenou péči a utajení a zavazují se, že je nebudou sdělovat jiným osobám, ani dočasně ani trvale, a nebudou umožňovat dalším osobám přístup k výše uvedeným službám a/nebo obsahu. Podobně informují SPOLEČNOST o jakémkoli jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému použití hesla, například k odcizení, ztrátě, neoprávněnému přístupu nebo jiné, aby bylo možné okamžitě heslo zrušit. Až do odeslání výše uvedeného oznámení bude SPOLEČNOST osvobozena od veškeré odpovědnosti vyplývající z neoprávněného použití hesla a Uživatel bude nést odpovědnost za jakékoli protiprávní použití obsahu a/nebo služeb webových stránek neoprávněnými třetími osobami.
 2. V případě nedbalého nebo úmyslného porušení povinností stanovených v těchto Všeobecných podmínkách užívání u Uživatele je tento Uživatel odpovědný za veškeré škody a škody způsobené SPOLEČNOSTI takovým porušením.

4. Odpovědnost

 1. SPOLEČNOST nemůže zaručit nepřetržitý přístup nebo správné zobrazení, stahování nebo používání prvků a informací obsažených na stránkách webových stránek způsobených potížemi nebo přerušeními kvůli faktorům nebo okolnostem, které jsou mimo její kontrolu.
 2. SPOLEČNOST nezodpovídá za rozhodnutí přijatá v důsledku přístupu k poskytnutému obsahu nebo poskytnutým informacím.
 3. SPOLEČNOST může přerušit službu nebo okamžitě zrušit vztah s Uživatelem, pokud zjistí, že jeho webová stránka nebo jiná služba, kterou nabízí, byla použita způsobem, který je v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami použití. SPOLEČNOST odmítá veškerou odpovědnost za škody, ztráty, nároky nebo výdaje vzniklé v důsledku používání webových stránek. Odpovědností Uživatele je odstranit jakýkoli obsah, který by mohl způsobit takovou škodu co nejdříve, ve všech případech v tomto ohledu, po oznámení. Společnost obzvlášť nenese odpovědnost za škody způsobené mimo jiné:
 1. interferencí, přerušením, selháním, vynecháním, selháním telefonu, zpožděním, blokováním nebo odpojením, které ovlivňují provoz elektronického systému způsobené poruchami, přetížením a chybami v telekomunikačních linkách a sítích, nebo kvůli jakýmkoli příčinám mimo kontrolu SPOLEČNOSTI.
 2. protiprávní interferencí způsobenou používáním maligních programů a jakýmkoli komunikačním kanálem, jako jsou počítačové viry nebo jiné podobné prvky.
 3. zneužitím nebo nevhodným používáním webových stránek
 4. chybami souvisejícími s bezpečností nebo chybami při prohlížení v důsledku nesprávné funkce prohlížeče nebo použitím starších verzí prohlížeče. Vedení SPOLEČNOSTI si vyhrazuje právo stáhnout veškerý obsah nebo informace obsažené na webové stránce nebo jejich část.
 1. SPOLEČNOST odmítá veškerou odpovědnost za škody, které by mohly být způsobeny nesprávným používáním služeb volně dostupných a používaných Uživateli webových stránek. SPOLEČNOST dále odmítá veškerou odpovědnost za obsah a informace získané v důsledku datových formulářů, které jsou poskytovány výhradně za účelem odpovědí na dotazy. Dále v případě újmy a škody způsobené v důsledku neoprávněného nebo nesprávného užívání těchto služeb může SPOLEČNOST podat žalobu proti Uživateli za újmu nebo způsobenou škodu.
 2. Je nutné SPOLEČNOST obhajovat a udržovat v bezpečí, kompenzovat ji jakékoli škody nebo újmy vyplývající z nároků, žalob nebo soudních spisů podaných třetím stranám v důsledku používání webových stránek. Uživatel se navíc zavazuje odškodnit SPOLEČNOST za veškeré škody a škody vyplývající z využívání “robotů”, “pavouků”, “prohledávačů” nebo podobných nástrojů za účelem získat nebo extrahovat data nebo za jakékoli další akce, které učiní nepřiměřeným zatížením s ohledem na provoz webových stránek.

5. Průmyslové a duševní vlastnictví

 1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerý obsah zobrazený na webových stránkách – zejména návrhy, texty, obrázky, loga, ikony, tlačítka, software, obchodní názvy, ochranné známky a všechny ostatní značky včetně rozlišovacích označení pro průmyslové a/nebo obchodní účely podléhají Právům duševního vlastnictví a veškerá práva průmyslového a duševního vlastnictví týkající se obsahu a/nebo jiných prvků uložených na webových stránkách, jsou výlučným vlastnictvím SPOLEČNOSTI a/nebo třetích osob, majících výhradní právo je používat v obchodním styku. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se Uživatel zavazuje, že nebude reprodukovat, kopírovat, distribuovat, nabízet nebo jiným způsobem veřejně sdělovat, přeměňovat nebo upravovat tyto obsahy a bude dodržovat pravidla SPOLEČNOSTI vůči veškerým nárokům vyplývajícím z porušení těchto povinností. V žádném případě nesmí přístup na webové stránky znamenat jakýkoli druh zproštění, převedení, změny licence, úplného nebo částečného přidělení těchto práv, pokud není výslovně uvedeno jinak. Tyto všeobecné podmínky používání webových stránek uživatelům neudělují jakékoli jiné právo užívat, měnit, využívat, reprodukovat, distribuovat nebo zveřejňovat webovou stránku a/nebo její obsah s výjimkou těch, které jsou zde uvedeny. Jakékoli jiné využití nebo využívání práv podléhá předchozímu výslovnému oprávnění SPOLEČNOSTI nebo třetí osoby, která je k takovému účelu výslovně oprávněna.
 2. Obsah, texty, fotografie, návrhy, loga, obrázky, počítačové programy, zdrojové kódy a obecně všechny intelektuální výtvory na této webové stránce a na webu jako celku, jsou, jako multimediální umělecká díla, chráněna autorským právem podle legislativy duševního vlastnictví. SPOLEČNOST je vlastníkem prvků tvořících součást grafického návrhu webové stránky, menu, ovládacích prvků procházení, HTML kódů, textů, obrázků, grafických prvků a veškerého dalšího obsahu webových stránek nebo ve všech případech je držitelem příslušného oprávnění k používání těchto prvků. Obsah webových stránek nesmí být kopírován zcela nebo zčásti, přenášen nebo zaznamenán pomocí systému získávání informací v jakékoli podobě nebo v jakémkoli médiu bez předchozího písemného souhlasu SPOLEČNOSTI.
 3. Dále je zakázáno odstraňovat, vylučovat a/nebo manipulovat s “autorskými právy” a technickými ochrannými zařízeními nebo jakýmikoli informačními mechanismy, které jsou uvedeny v obsahu. Uživatelé této webové stránky souhlasí s tím, že respektují výše uvedená práva a vyloučí veškeré aktivity, které by je mohly poškodit. V každém případě má SPOLEČNOST právo učinit všechny právní kroky a aktivity k ochraně svých zákonných práv duševního a průmyslového vlastnictví.

6. Zpracování a ochrana údajů

 1. Chcete-li využít kteroukoli službu, Uživatelé nejprve poskytnou své osobní údaje. V tomto ohledu SPOLEČNOST zpracovává takové osobní údaje, které jsou v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů a prováděcími právními předpisy.
 2. Vlastníkem této stránky je společnost Technistone, a.s., IČO 25932080, se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1982 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové.
 3. SPOLEČNOST zaručuje Uživatelům ochranu všech osobních údajů, které zveřejňují na webové stránce, a v souladu s podmínkami platných právních předpisů o ochraně údajů a prováděcími právními předpisy informuje, že:
 1. veškeré osobní údaje poskytnuté SPOLEČNOSTI jsou zpracovávány SPOLEČNOSTÍ v souladu s platnými právními předpisy a předpisy, které je provádějí a jsou uloženy v interní databázi vytvořené a udržované s odpovědností SPOLEČNOSTI.
 2. Údaje jsou získány k následujícím účelům: Zajistit správné poskytování požadovaných služeb nebo produktů:
 1. pro správu, studium a řešení dotazů a
 2. pro zasílání reklamní a obchodní korespondence prostřednictvím e-mailu týkající se SPOLEČNOSTI, její činnosti, výrobků, služeb, dokumentů různorodého charakteru.
 1. Při získávání a zpracovávání osobních údajů byla použita přiměřená bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě, neoprávněnému přístupu nebo manipulaci s těmito osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy a předpisy, které je provádějí.
 2. SPOLEČNOST se zavazuje předkládat Uživateli veškeré důvěrné informace, ke kterým má přístup, pokud si je Uživatel vyžádá. SPOLEČNOST v žádném případě nezpracovává osobní údaje, které Uživatel poskytl k poskytování jakýchkoli služeb jiných než popsaných v části 6, odstavci b) tohoto dokumentu.
 3. Uživatelé prohlašují, že jsou starší více než 16 let, a jsou proto právně způsobilí k tomu, aby souhlasili se zpracováním svých osobních údajů v souladu s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů.
 4. Uživatelé mohou kdykoli uplatnit svá práva na přístup, opravu a zrušení týkající se jejich osobních údajů a odvolat svůj souhlas k některému z výše uvedených účelů zasláním podepsaného oznámení na výše uvedenou adresu SPOLEČNOSTI nebo zasláním e-mailu na adresu marketing@technistone.cz, se zřetelně uvedenými kontaktními údaji a přiložením fotokopie dokumentu o identifikačním dokladu/daňové identifikaci SPOLEČNOSTI nebo jakéhokoli dokladu sloužícího jako průkaz jejich totožnosti.
 5. Uživatelé schvalují zpracovávání svých osobních údajů zveřejněných na webových stránkách SPOLEČNOSTI za stanovených podmínek.
 6. ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE
 1. Identifikační a kontaktní údaje, kterými mohou být zejména vámi uvedené jméno a příjmení, fakturační nebo dodací adresa, IČO, DIČ a telefonní číslo. V případě registrace na webových stránkách mohou tyto údaje zahrnovat i uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje umožňují jednoznačné přiřazení zakázky nebo jiného požadavku k vaší osobě a kontakt s vámi.
 2. Nastavení a preference, které zahrnuje zejména vaše nastavení zasílání newsletterů, nastavení cookies, účast v soutěžích nebo průzkumech.
 3. Údaje o chování na webu, a to především informace o zobrazovaných produktech a provedených volbách, údaje o používaném zařízení, systému nebo prohlížeči, IP adrese, případně od ní odvozené poloze, včetně údajů získaných používáním souborů cookies.
 4. Údaje o chování při zobrazování newsletteru a jiných zpráv, zejména údaje o času přečtení, použitém zařízení a případně provedené volbě.
 5. Informace, které uvedete při využití našich kontaktů, tedy informace, které sdělíte prostřednictvím kontaktních formulářů na webových stránkách a při telefonické nebo jiné komunikaci s pracovníky Technistone.
 6. ÚČEL POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Technistone využívá vaše osobní údaje pouze pro účely, pro které byly shromážděny, a to na základě vašeho souhlasu nebo z jiného zákonného důvodu.
 2. Vytvoření registrace a správa vašeho profilu
 1. Pokud se chcete registrovat do partnerské sekce webových stránek na partners.technistone.cz budete vyzvání k uvedení jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy. Následně vám bude zajištěn přístup do vašeho profilu prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Zpracování údajů probíhá v tomto případě na základě vašeho požadavku o přístup do partnerské sekce jako plnění smlouvy, která je s vámi uzavřena zřízením profilu. Ke zpracování tak není vyžadován souhlas. V souvislosti se správou profilu můžete také obdržet e-mailové nebo jiné sdělení, které však není obchodním sdělením. Bez poskytnutí osobních údajů nelze profil zřídit.
 2. Pro tento účel zpracovává Technistone osobní údaje po dobu existence profilu, který lze na základě vaší žádosti kdykoli smazat.
 3. Newsletter, soutěže a marketingové průzkumy
 1. Pro zasílání newsletteru využívá Technistone vaši e-mailovou adresu, kterou vložíte do příslušného okna na webových stránkách, kde projevíte a následně ze zaslaného e-mailu potvrdíte zájem o jeho odběr. Tímto současně udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas je dobrovolný a jeho neudělení nijak neomezuje využití jiných funkcí webových stránek. Souhlas můžete kdykoli odvolat proklikem ze zápatí každého zaslaného newsletteru, případně využitím některého z kontaktů Technistone uvedených v těchto pravidlech.
 2. Zpracování je povoleno pouze po dobu trvání vašeho souhlasu. Aby pro vás zůstal newsletter stále zajímavý, každých 5 let Technistone ověří, jestli o jeho zasílání i nadále stojíte.
 3. V případě vyhlašovaných soutěží a provádění marketingových průzkumů zpracovává Technistone osobní údaje pouze těch osob, které dobrovolně projeví zájem o svou účast, čímž udělují Technistone souhlas se zpracováním identifikačních a kontaktních údajů, které vyplní při svém přihlášení do soutěže.
 4. Zpracování je možné pouze po dobu trvání vašeho souhlasu, nebo do doby vyhodnocení soutěže a marketingového průzkumu.
 5. Nabídka souvisejících produktů
 1. V případě současných nebo bývalých zákazníků, může Technistone na základě realizace svého oprávněného zájmu v podobě přímého marketingu zasílat obchodní sdělení i bez vašeho souhlasu.
 2. Tato obchodní sdělení obsahují prezentaci souvisejících produktů, které jste u Technistone v minulosti již objednali nebo zakoupili.
 3. Z odběru těchto obchodních sdělení se můžete kdykoli odhlásit proklikem ze zápatí každého takového sdělení zaslaného e-mailem, nebo můžete vznést námitku proti takovému zpracování prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech. Na základě této námitky dojde k ukončení zasílání obchodních sdělení.
 1. Zpracování osobních údajů trvá maximálně po dobu 5 let od skončení obchodního vztahu mezi zákazníkem a Technistone, typicky od okamžiku úplného zaplacení zákazníka za dodaný produkt.
 2. Zákaznické reference
 1. Na základě zvláštního ujednání mezi vámi a Technistone mohou být pouze s vaším souhlasem uveřejněny informace o vašich zkušenostech s produkty Technistone, včetně vašeho komentáře nebo fotografií produktů Technistone umístěných ve vašich prostorách.
 2. Přesný rozsah uveřejňovaných informací a další podmínky jsou s Technistone dohodnuty individuálně.
 3. Informace mohou být uveřejněny zejména na webových stránkách Technistone, profilech Technistone na sociálních sítích nebo v jiných médiích.
 4. Zpracování osobních údajů obsažených v referencích trvá pouze do doby odvolání souhlasu, nebo po dobu, kterou si s Technistone dohodnete.
 5. Cookies a zkvalitňování obsahu webových stránek
 1. Při návštěvě webových stránek Technistone mohou být do vašeho zařízení ukládány a následně čteny malé soubory typu cookies. Webové stránky používají cookies vlastní i třetích stran k zajištění uživatelsky přívětivého chování stránek, vylepšení prezentace produktů, přizpůsobení a usnadnění vyhledávání a úpravu stránek na základě preferencí a chování jejich návštěvníků.
 2. Používání cookies probíhá na základě oprávněného zájmu v podobě zkvalitňování webové prezentace Technistone, tedy bez udělení souhlasu, v souladu s podmínkami uvedenými níže.
 3. K informacím, které jsou získávány prostřednictvím cookies mohou být ze strany Technistone přiřazovány další údaje zejména o vašem chování na webových stránkách, používaném zařízení, systému nebo prohlížeči.
 4. Další zpracování osobních údajů
 5. Nad rámec uvedených účelů a dob může Technistone zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s právními předpisy, například pro účely svých oprávněných zájmů nebo pro splnění zákonem stanovené povinnosti zejména v rámci účetních nebo daňových předpisů.
 6. ZRUŠENÍ ODBĚRU NEWSLETTERU A JINÝCH OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 1. Pokud přestanete mít zájem o zasílání newsletteru nebo jiných obchodních sdělení, můžete jejich zrušení provést proklikem ze zápatí příslušného e-mailu, po kterém dojde k odhlášení z odběru obchodních sdělení.
 2. Odvolat souhlas (u newsletteru) nebo vznést námitku proti zpracování vašich kontaktních údajů (u jiných obchodních sdělení) můžete učinit také prostým sdělením prostřednictvím některého z kontaktů uvedených v těchto pravidlech. Toto sdělení nevyžaduje žádnou zvláštní formu.
 3. OSOBY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE
 1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Technistone a jejími pracovníky pro všechny uvedené účely, kdy Technistone vystupuje v roli správce. Veškeré osoby v Technistone jsou povinny dodržovat závazek mlčenlivosti o osobních údajích, o kterých se dozví.
 2. Technistone může dále předat osobní údaje subjektům, které se nacházejí v pozici správce nebo zpracovatele. Mezi tyto subjekty patří zejména:
 1. subjekty zajišťující úpravu nebo montáž výrobků TechniStone;
 2. digitální a PR, HR agentury;
 3. externí partneři zajišťující obsahovou část Technistone komunikace, zejména bloggeři a copywriteři;
 4. společnosti zodpovědné za realizaci a správu veletrhů a výstav;
 5. dodavatelé a výrobci hmotných či nehmotných děl (grafiky a SW) za účelem marketingové komunikace značky TechniStone
 6. subjekty zajišťující mediální (TV, radio) i nemediální (online, sms, mailingy, soutěže, inzerce, tisk, sponzoring) komunikaci značky TechniStone
 7. PRÁVA UŽIVATELE

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na Technistone prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech a uplatnit následující práva:

 1. Právo na informace ohledně zpracování osobních údajů

Pokud budete mít jakýkoli dotaz ke zpracování vašich osobních údajů a příslušnou informaci nenaleznete v těchto pravidlech, Technistone vám poskytne vysvětlení nebo jakékoli doplňující informace.

 1. Přístup k osobním údajům
 2. Při uplatnění práva na přístup vám Technistone poskytne především informace o tom, jaké údaje zpracovává, za jakým účelem a po jakou dobu, kde jsou osobní údaje získávány a další informace o nakládání s těmito údaji nebo právech, které můžete u Technistone uplatnit.
 3. Právo na opravu osobních údajů
 4. Pokud zjistíte, že osobní údaje jsou zpracovávány v nepřesné podobě, nebo jsou neúplné, provede Technistone příslušné opravy nebo doplnění.
 5. Právo na výmaz osobních údajů
 1. Při splnění podmínek máte právo na výmaz osobních údajů. Ke smazání přistoupí Technistone, pokud již osobní údaje nejsou potřeba pro účely, pro které jsou zpracovávány, nebo pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, případně vzneste námitku proti jejich zpracování na základě oprávněného zájmu a tyto údaje nelze ze strany Technistone zpracovávat na základě jiného důvodu.
 2. K výmazu osobních údajů dojde také tehdy, pokud se potvrdí, že Technistone zpracovává osobní údaje v rozporu s právními předpisy.
 3. Na základě uplatnění tohoto práva Technistone nejprve zjistí, zda jsou splněny podmínky pro výmaz osobních údajů a případně vaše údaje zcela nebo zčásti zlikviduje.
 4. Právo na omezené zpracování
 1. Při splnění podmínek je možné také žádat omezení zpracování osobních údajů.
 2. K omezení zpracování Technistone přistoupí, pokud je popírána přesnost osobních údajů, zpracování probíhá bez řádného zákonného důvodu, zpracování osobních údajů není potřeba pro stanovené účely, nebo v případě, kdy je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů.
 3. Omezení zpracování osobních údajů je zpravidla dočasné a trvá do doby, než Technistone zjistí podmínky jejich dalšího zpracování, případně přistoupí k jejich výmazu.
 4. Právo na přenositelnost
 1. Přenesení osobních údajů můžete u Technistone požadovat ohledně osobních údajů, které jste Technistone poskytli a které jsou automatizovaně zpracovávány na základě vašeho souhlasu, nebo na základě plnění smlouvy.
 2. Při uplatnění tohoto práva Technistone předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.
 3. Právo vznést námitku proti zpracování
 1. V případech kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Technistone máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.
 2. Pokud nebude existovat závažný důvod na straně Technistone pro další zpracování, bude zpracování na základě oprávněného zájmu ukončeno.
 3. Právo podat stížnost
 1. Pokud se domníváte, že Technistone zpracovává osobní údaje v rozporu s vaším právem na ochranu soukromého nebo osobního života, můžete vždy od Technistone požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu.
 2. Kdykoli máte také možnost obrátit se se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
 4. BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Technistone dbá na bezpečnost vašich údajů.
 2. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 3. Technistone klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
 4. Osobní údaje jsou běžně uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu.
 5. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Technistone testováno a ochrana neustále vylepšována.

ÚČINNOST 25. května 2018

POSLEDNÍ AKTUALIZACE 25. května 2018

7. Cookies

a) Použití souborů cookies a webových chyb podle webových stránek

Webové stránky SPOLEČNOSTI používají cookies vlastní i třetích stran k vylepšení služeb, přizpůsobení a usnadnění vyhledávání Uživatelů v závislosti na jejich preferencích, a k analýze jejich zvyklostí při procházení.

Tyto soubory cookies jsou propojeny pouze s anonymními Uživateli a jejich počítačem a neposkytují žádné odkazy, které by umožnily zveřejnění osobních údajů uživatele. Uživatelé mohou nakonfigurovat prohlížeče, aby upozorňovaly a odmítaly instalaci souborů cookies odesílaných webovými stránkami SPOLEČNOSTI, aniž by to Uživatelům znemožnilo přístup k jejich obsahu. Tímto však sdělujeme, že ve všech případech může být provozní kvalita webové stránky snížena.

b) Typ, účel a funkce souborů cookies

V závislosti na jejich trvalosti mohou být cookies soubory jednorázové nebo trvalé. Jednorázové cookies soubory vyprší, když uživatel zavře prohlížeč. Trvalé cookies soubory vyprší, jakmile je splněn cíl, pro který byly vytvořeny, nebo pokud jsou ručně smazány.

COOKIES NA MÍRU: Tento typ souborů cookies si pamatuje vaše preference nástrojů obsažených v těchto službách, což znamená, že nemusíte znovu nastavovat službu při každé návštěvě webových stránek. Tento typ například obsahuje následující prvky:

Zvolený jazyk, Typ prohlížeče, Rychlost přenosu, která je kompatibilní s vaším prohlížečem.

GEOLOKACE COOKIES: Tyto cookies slouží k zjištění, ve které zemi se nacházíte při požadování služby. Tento soubor cookies je zcela anonymní a slouží pouze k přizpůsobení obsahu vaší lokalitě prostřednictvím regionální konfigurace, z níž přistupujete k této službě.

REGISTRACE COOKIES: Registrační soubory cookies jsou generovány po registraci Uživatele nebo po otevření relace Uživatelem a slouží k identifikaci Uživatele ve službách s následujícími cíli:

K zajištění toho, aby byl Uživatel identifikován tak, že pokud Uživatel zavře službu, prohlížeč nebo počítač, a později (třeba v jiný den) se k této službě vrátí, bude stále identifikován, a tím usnadní prohlížení, aniž by se musel znovu identifikovat. Tato funkce může být Uživatelem vyloučena stisknutím funkce “zavření relace” k vyloučení souboru cookies a při dalším příchodu do služby bude muset Uživatel restartovat relaci, aby mohl být identifikován.

Ke kontrole, zda je Uživatel oprávněn k přístupu k určitým službám; například účastnit se soutěže.

Některé služby mohou navíc používat prvky, které se připojují k sociálním mediálním sítím, jako je Facebook nebo Twitter. Pokud si Uživatel registruje službu s pověřením sociálních médií, povoluje sociálním médiím uložit trvalý soubor cookies, který si pamatuje jeho totožnost a zaručuje mu přístup ke službám, dokud nevyprší platnost takového přístupu. Uživatel může tento soubor cookies smazat a nepovolit přístup ke službám prostřednictvím sociálních sítí tím, že aktualizuje své preference v určené sociální síti.

ANALYTICKÉ COOKIES: Pokaždé, když Uživatel navštíví online službu, nástroj od externího poskytovatele (Google a podobné, které mohou být přidány do tohoto seznamu, pokud se liší od stávajících) vytvoří analytický soubor cookies v počítači uživatele. Tento cookies, který je generován pouze během návštěvy, bude použit při následných návštěvách služeb SPOLEČNOSTI pro anonymní identifikaci návštěvníka. Hlavními cíli jsou:

Umožnit anonymní identifikaci prohlížečů pomocí cookies (identifikuje prohlížeče a zařízení, nikoli Uživatele), a proto provádí přibližný výpočet počtu návštěv a jejich trendů v průběhu času.

Anonymně identifikovat obsah, který je nejčastěji navštěvovaný a pro uživatele nejatraktivnější.

Zjistit, zda je přístup Uživatele nový nebo zda návštěvu opakuje.

Důležité: Pokud se Uživatel nerozhodne zaregistrovat v online službě SPOLEČNOSTI, “cookies” nebude nikdy propojeno s osobními údaji, které by mohly identifikovat uživatele. Tyto soubory cookies budou použity pouze pro statistické účely, což pomůže optimalizovat uživatelskou zkušenost s prohlížením webu. SPOLEČNOST nepoužívá reklamní cookies nebo cookies propagační dle chování Uživatele.

c) Jak vypnout soubory cookies v hlavních prohlížečích

Obecně platí, že je možné odmítnout přijetí souborů cookies prohlížeče nebo souborů cookies konkrétní služby online.

Všechny moderní prohlížeče mají možnost, která umožňuje změnu konfigurace souborů cookies. Toto nastavení se obvykle nacházejí v nabídce “možnosti” nebo “předvolby” v nabídce prohlížeče.

SPOLEČNOST poskytuje uživatelům informace o tom, jak přistupovat ke konfigurační nabídce souborů cookies a v případě potřeby procházením “inkognito” v každém z hlavních prohlížečů:

Internet Explorer: Nástroje -> Možnosti Internetu -> Ochrana osobních údajů -> Nastavení. Další informace naleznete v části podpory společnosti Microsoft support nebo v sekci Nápověda prohlížeče. Firefox: Nástroje -> Možnosti -> Ochrana osobních údajů -> Historie -> Vlastní nastavení. Další informace naleznete v části podpory společnosti Mozilla support nebo v sekci Nápověda prohlížeče. Chrome: Nastavení -> Zobrazit rozšířené možnosti -> Ochrana osobních údajů -> Nastavení obsahu. Další informace naleznete v části podpory společnosti Google support nebo v sekci Nápověda prohlížeče. Safari: Předvolby -> Zabezpečení. Další informace naleznete v části podpory společnosti Apple support nebo v sekci Nápověda prohlížeče.

K dispozici jsou další nástroje online, které uživatelům umožňují rozpoznat soubory cookies na každé navštívené webové stránce a deaktivovat je. SPOLEČNOST odmítá veškerou odpovědnost za obsah a pravdivost zásad ochrany osobních údajů třetích stran zahrnutých v těchto zásadách cookies. Pokud máte pochybnosti o našich zásadách cookies, obraťte se prosím na SPOLEČNOST na adresu info@technistone.cz. Stránky SPOLEČNOSTI mohou zásady cookies změnit v závislosti na legislativních a regulačních požadavcích nebo s cílem přizpůsobit tyto zásady směrnicím stanoveným stávajícími právními předpisy v této oblasti a předpisy, které tyto právní předpisy provádějí. Z tohoto důvodu se uživatelům doporučuje je pravidelně navštěvovat. Vždy, když budou provedeny zásadní změny v oblasti politiky cookies, budou uživatelé informováni buď prostřednictvím webové stránky, nebo prostřednictvím e-mailu (registrovaní Uživatelé).

8. Odkazy

Uživatel se zavazuje, že nebude reprodukovat webovou stránku SPOLEČNOSTI a jakýkoli její obsah jakýmkoli způsobem, včetně použití hypertextových odkazů, bez výslovného písemného souhlasu SPOLEČNOSTI.

Webové stránky SPOLEČNOSTI obsahují odkazy na jiné webové stránky vedené třetími stranami za účelem usnadnění přístupu Uživatelů k informacím týkajících se firemních partnerů a/nebo sponzorů. Vzhledem k výše uvedenému SPOLEČNOST odmítá veškerou odpovědnost za obsah těchto webových stránek a nebude považována za ručitele a/nebo poskytovatele těchto služeb a/nebo informací poskytnutých třetím stranám prostřednictvím jiných odkazů.

Uživateli je uděleno odvolatelné, omezené a neexklusivní právo vytvářet odkazy na domovskou stránku webových stránek pouze pro soukromé a nekomerční použití. Stránky obsahující odkazy na webovou stránku SPOLEČNOSTI (i) nevedou ostatní k tomu, aby pochopili, že SPOLEČNOST souhlasí s těmito stránkami nebo jejich službami nebo produkty; (ii) nepředstavuje zkreslení svých vztahů se SPOLEČNOSTÍ nebo neprohlašuje, že SPOLEČNOST povolila tyto odkazy a zahrnuje je do ochranné známky, jména, obchodního názvu, loga nebo jiných odlišných označení SPOLEČNOSTI; (iii) nezahrnují obsahy, které by mohly být považovány za špatné, nemorální, obscénní, urážlivé, kontroverzní nebo podporující násilí nebo diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo vyznání v rozporu s veřejným pořádkem nebo jsou protiprávní; (iv) nesmí vytvářet odkazy na libovolnou stránku jiné webové stránky než na domovské stránky; (v) vytvoří spojení s webovou adresou, aniž by umožnilo stránkám, které odkaz vytvářely, reprodukovat webovou stránku jako součást svého webu, v jednom z jejích “rámců” nebo vytvořit “prohlížeč” na libovolné stránce webových stránek. SPOLEČNOST může kdykoli požadovat, aby byly odstraněny veškeré odkazy na webové stránky, a okamžitě je Uživatel musí na jejich žádost odstranit. SPOLEČNOST nesmí kontrolovat informace, obsah, produkty nebo služby poskytované jinými stránkami, které mají vytvořené vazby na webové stránky.

V důsledku toho SPOLEČNOST nepřebírá odpovědnost za aspekty související s těmito stránkami.

9. Doba trvání a ukončení

Poskytování služeb na této webové stránce a všech ostatních služeb je v zásadě na dobu neurčitou. Nicméně SPOLEČNOST může ukončit nebo pozastavit jakoukoli službu portálu. Kdykoliv je to možné, SPOLEČNOST oznámí ukončení nebo pozastavení poskytování konkrétních služeb.

10. Zastoupení a záruky

Obecně platí, že obsah a služby uvedené na této webové stránce jsou pouze informativní povahy. V důsledku toho SPOLEČNOST při poskytování těchto služeb neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení ohledně obsahu a služeb nabízených na webových stránkách, včetně záruk zákonnosti, spolehlivosti, užitečnosti, věrohodnosti, přesnosti, obchodovatelnosti apod., s výjimkou případů, kdy takové prohlášení záruky nelze zákonem vyloučit.

11. Vyšší moc

SPOLEČNOST odmítá veškerou odpovědnost ve všech případech, kdy není možné poskytovat službu z důvodu prodlužovaných přerušení napájení, telekomunikačních linek, sociálních konfliktů, stávek, vzpoury, výbuchu, záplavy, jednání a nedbalosti ze strany vlády a všeobecně, při každém zásahu vyšší moci nebo náhodné události.

12. Řešení sporů, platné právo a právní příslušnost

Tyto Všeobecné podmínky použití a používání těchto webových stránek jsou upraveny českým právem. Veškeré spory budou řešeny ve smyslu české legislativy.
V případě, že jakákoli doložka v těchto Všeobecných podmínkách použití by měla být považována za nevymahatelnou, neplatnou ze zákona nebo v důsledku rozhodnutí soudu nebo vlády, tato nevymahatelnost nebo neplatnost nezpůsobí, že tyto Všeobecné podmínky použití budou nevynutitelné nebo neplatné jako celek. V takových případech SPOLEČNOST změní nebo nahradí doložku o nevynutitelnosti za jinou, platnou, vynutitelnou doložkou, která v nejvyšší možné míře dosáhne cíle odrážejícího se v původním ustanovení.

13. Kontaktní údaje a informace k zasílání životopisů
V souladu s ustanoveními právních předpisů o ochraně osobních údajů a jejich prováděcími předpisy vás tímto informujeme, že vaše osobní údaje budou součástí složky ve vlastnictví společnosti Technistone, a.s., IČ: 25932080, se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové. Údaje budou použity pro případné zpracování údajů osob, které jsou na základě svého profilu a charakteristik mezi vhodnými uchazeči o zaměstnání a vedení. Tyto údaje budou uchovávány za účelem budoucího náboru a výběru zaměstnanců. Odesláním formuláře s Vašimi osobními údaji nám udělujete výslovný, konkrétní a jednoznačný souhlas s tímto zpracováním osobních údajů. Byli jste podrobně informováni o tom, že můžete uplatnit své právo na přístup ke svým údajům, nechat je opravit, vymazat nebo omezit z hlediska zpracování, jak vyžadují platné právní předpisy, a také můžete svůj souhlas písemně odvolat zasláním příslušného oznámení na výše uvedenou adresu nebo e-mailové zprávy na adresu info@technistone.cz. Tato žádost musí obsahovat následující údaje: jméno a příjmení osoby, jejíž osobní údaje byly získány, společnost, ke které patří, adresu pro zasílání oznámení, fotokopii jejího občanského průkazu a požadované kroky. Pokud je žádost předkládána prostřednictvím zástupce, předloží tato osoba ověřenou kopii svého občanského průkazu.


14. Kontaktní údaje
V souladu s ustanoveními právních předpisů o ochraně osobních údajů a jejich prováděcích předpisů, IČ: 25932080, se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, Vás tímto informuje, že Vámi poskytnuté údaje budou uloženy ve společné osobní složce, za kterou je nese SPOLEČNOST odpovědnost a která bude použita pro korespondenci se všemi uživateli a zaměstnanci SPOLEČNOSTI. Pokud chcete uplatnit svá práva na přístup ke svým údajům, nechat je opravit, vymazat nebo omezit z hlediska zpracování, zašlete prosím písemnou žádost na výše uvedenou adresu SPOLEČNOSTI, přiložte kopii Vašeho občanského průkazu nebo jiného rovnocenného dokumentu, který slouží jako průkaz totožnosti.